United Nations vecht tegen klimaat verandering

De wetenschap heeft aangetoond dat uitstoot van CO2-gas een ‘broeikas-effect’ veroorzaakt, waardoor de aarde opwarmt en het klimaat veranderd. CO2 wordt daarom ook wel ‘broeikasgas’ genoemd. Klimaatverandering is een complex probleem dat gevolgen heeft voor alle aspecten van het bestaan op onze planeet. Om de klimaatverandering, met vaak desastreuze gevolgen, een halt toe te roepen, of nog beter terug te dringen is het noodzakelijk om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen.

De industriële revolutie in de Westerse landen heeft verstrekkende gevolgen gehad op onze planeet. Door het onmatig gebruik van fossiele brandstoffen, kwam millennia-lang opgeslagen CO2 in enkele decennia vrij in de atmosfeer. Door de enorme houtkap werd daarbij ook de recente CO2 opslag vrijgegeven en werd de huidige opnamecapaciteit van CO2 door bossen sterk verminderd.

In 1992 sloten 195 landen een internationaal verdrag, het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dit Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering was bedoeld om samen na te denken over wat er gedaan kan worden om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering te beperken en om te gaan met de gevolgen ervan.

In 1995 bleek dat er meer moest gebeuren om de CO2-emissie te beperken. Daarom werd in 1997 in Kyoto, Japan, het Kyoto-protocol opgesteld en ondertekend door 192 landen. Het Kyoto-protocol bindt ontwikkelde landen juridisch, om zich te houden aan de afgesproken emissiereductie-doelstellingen van broeikasgassen (o.a. CO2).

In 2010 bleek dat de opwarming van de aarde niet meer tot stilstand kon worden gebracht en werd overeengekomen dat de doelstelling van de UNFCCC moest worden aangepast: de stijging van de mondiale temperatuur beperken tot minder dan 2 graden Celsius. Daartoe moeten de emissies echter zeer sterk worden verminderd.

Sinds 1994 zijn er ieder jaar internationale onderhandelingen over klimaatverandering; dit is de Conference of Parties (COP). De Parties (de aangesloten landen) hebben tijdens de COP ook een vergadering over de controle op de implementatie van het Kyoto Protocol. Dit is de CMP (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol).

In december 2015 wordt in Parijs de COP-21 gehouden. Daar wordt door de aangesloten landen een nieuw klimaatverdrag ondertekend over de doelstellingen voor na 2020.

Voor deze historische bijeenkomst, zijn er vele voorbereidingen nodig. Een van de dingen die moeten worden voorbereid is hoe de afspraken gehandhaafd gaan worden. Je kan van alles met elkaar afspreken (regels, verdragen), maar wat als je je er als land niet aan houdt? Zijn er dan gevolgen? Het aanspreken van landen is natuurlijk een lastig vraagstuk. Dat lastige vraagstuk wordt voorbereidt door de Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP). Zij bereiden een tekst voor die op de COP-21 in Parijs ondertekend kan worden door de diverse regeringsleiders. Van 8 t/m 13 februari werd in Genève het achtste deel van de tweede sessie gehouden: ADP 2.8.

Het is ook belangrijk om te weten dat niet alleen regeringsvertegenwoordigers in het UNFCCC proces betrokken zijn. De UNFCCC besefte al vrij snel dat zij input nodig heeft om haar doelen te verwezenlijken. Daarom zijn er bij de bijeenkomsten van de UNFCCC, paralel aan de vergaderingen van de landen, bijeenkomsten van de wetenschap, zoals universiteiten, kennisinstituten, bedrijven, etc., en bijeenkomsten van belangengroepen uit de burgermaatschappij (The Civil Society). Zij leveren vaak kennis over de gevolgen en oorzaken van de klimaatverandering uit eerste hand en leveren vaak ook de eerste resultaten van projecten waarbij CO2 uitstoot wordt verminderd.

Vooral de laatste groep is een bont gezelschap die door hun passie een mooi contre-point vormen t.o.v. de vertegenwoordigers van de landen.

Bij deze laatste groep, de Civil Society, horen wij ook. Onze missie is het om in deze droge, vaak zware omgeving een energie van hoop en uitzicht uit te stralen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *